Tanıtım

Sunulan Hizmetler

 İdari Hizmetler

 • Başkanlığımıza tahsis edilen ödenekler çerçevesinde birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılacak ve genel hizmetlere ait hizmet alımlarına ilişkin satın alma işlemleri yürütmek. (Personel taşıma hizmeti vb. )
 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılan elektrik, su, doğalgaz, telefon, vb. gibi giderlere ilişkin abonelik işlemleri, faturaların ödenmesi ve yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmek. (Serbest tüketici konumunda olanların ihale işlemlerini yürütmek.)
 • 03.2 – 03.3- 03.4 – 03.5 – 03.6 ve 03.7 ekonomik kodlarında Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Diğer Merkezler ve Diğer Bölümlerden gelen talepler doğrultusunda satın alma işlemlerini gerçekleştirmek. Gelecek yıllara ait bütçe planlamasını ilgili birimlerle koordineli bir şekilde hazırlamak.
 • Başkanlığımıza tahsis edilen ödenekler ve yukarıda belirtilen birimlerin ihtiyaçlarına binaen alınan malzemelerin teslim alınması, depolanması, Taşınır İşlem Fişlerinin düzenlenmesi ve muhafazası sağlamak.
 • Üniversitemiz bünyesinde, ilgili birimler tarafından hurdaya ayrılan mal ve malzemelerin belirli dönemlerde imha, devir ve satış işlemlerini yürütmek.
 • Üniversitemiz taşınmazlarının gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi veya tahsisine ilişkin işlemleri yürütmek
 • Üniversitemiz bünyesinde 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa istinaden çalıştırılan stajyer öğrencilerin maaşlarının ödenmesi ile ilgili iş ve işlemler yürütmek.
 • Toplum Yararına Projeler kapsamında hazırlanan ve Türkiye İş Kurumunca kabul edilen projeler sonucu Üniversitemiz bünyesinde çalışan işçilerin sigorta ve maaş ödeme işlemleri yürütmek.
 • Üniversitemize bağlı birimlerin ulaşım hizmetlerini koordine etmek.
 • Personel taşıma hizmeti kapsamında, verilen hizmetin gereği şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla servislerin idaresi ve kontrolüne ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Matbaa birimimizce Üniversitemize bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu form, kitapçık, afiş, ilan vb. malzemelerin basımı gerçekleştirmek.
 • Afet ve Acil Durum Birimimizce ilgili mevzuatlar çerçevesinde, sivil savunma hizmetleri kapsamında yapılası gereken planlar tanzim etmek ve ilgili makamlardan onay almak.
 • Üniversitemiz Rektörlük İdari Teşkilatı kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini, destek hizmeti kapsamında gerçekleştirmesini sağlamak.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesine göre yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmak üzere görevlendirilen, Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Danışmanları ile akademik personellerin, yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Öğretim üyelerimiz ile öğrencilerimize konferans vermek üzere kurum dışından gelen akademik ünvanlı kişilerin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Rektörlüğümüz makam ve diğer hizmetlerinde kullanılan araçların geçiş ücreti giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini, destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak.

 Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü Tarafından

Bütçe ve Raporlama Servisi

 • Başkanlığımızın yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak gerekli yazışmaları yapmak.
 • Başkanlığımızın ve bağlı birimlerin bütçelerini hazırlamak, gerekli yazışmaları yapmak ve arşivlemek.
 • Kamu iç kontrol standartları ile ilgili raporları hazırlamak,gerekli yazışmaları yapmak ve arşivlemek.

Yolluk ve Stajyer Öğrenci İşlemleri Servisi

 • Üniversitemiz Akademik ve İdari personelinin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hazırlamak.
 • Üniversitemiz Akademik ve İdari personelin 5018 sayılı kanunun 35.maddesi kapsamında yolluk işlemlerini yapmak.

Fatura ve İlan Giderleri Servisi

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılan elektrik, su, doğalgaz, telefon, vb. gibi giderlere ilişkin abonelik işlemleri, faturaların ödenmesi ve yazışmalara ilişkin işlemleri yerine getirmek.
 • Destek hizmeti talebine istinaden, istekte bulunan birimlerin elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yerine getirmek.
 • Başkanlık bünyesinde yargılama giderleri ile diğer yasal giderlere ilişkin tahakkuk işlemlerini yerine getirmek.
 • Memurların öğle yemeğine yardım ödeneklerinin Üniversitemiz bütçesinden dönemler halinde ilgili banka hesabına aktarılması için gerekli işlemleri yerine getirmek.

Matbaa Birimi

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversitemize bağlı birimlerin matbaa işleri ile ilgili istekleri yerine getirmek.

Afet Acil Durum Birimi

 • Güncellemeler adı altında her yılın 11. ayı sonu itibariyle Yangın yönetmeliğine uygun olarak gerekli sayıda personel belirleyip isimlerini yazarak ekipler oluşturarak bu oluşturulan ekipleri ve yapacakları işleri belirten yazıyı Üniversitemiz Genel Sekreterlik Makamına sunmak.
 • Üniversitemiz bina ve tesislerinde Yangın Yönetmeliğine uygun olarak gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını sağlamak. Yangın Söndürme Tüplerinin dolumlarının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz bina ve tesislerinde görülen lüzum gereği tespiti yapılan veya birimimize bildirilen Afet ve Acil durum ile ilgili eksikliklerin ve arızaların giderilmesini sağlamak.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi ve yangından korunma ile ilgili olarak Üniversitemiz personelini bilgilendirmek amacı ile yıl içerisinde tatbikatlar düzenleyip uygulamalı olarak bilgilendirmek.

Araçlar İşletme Amirliği

 • İl dışına çıkacak araçlar için ilgili makamlardan olur almak ve Araç Talep Formunu doldurmak.
 • Şehir içi yapılacak görevlendirmelerde Araç Talep Formunu düzenlemek ve onaylamak.
 • Şoförlerin nöbet ve yıllık izinlerini düzenlemek. Resmi Tatil günleri nöbetçi Şoför görevlendirmek ve Araç Talep Formunu düzenleyerek onaylamak.
 • Araçların bakım ve onarım zamanının gelmesi veya arızanın tespit edilmesi durumunda Araç Arıza Tespit ve Bakım Onarım Formu doldurularak gerekli işlemlerin yapılması için bağlı olduğu şube müdürlüğüne teslim etmek.
 • Her araç için takip dosyası oluşturmak ve her ayın ilk 5 gününde bir önceki aya ait Araç Takip Formlarını bağlı olduğu şube müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek.
 • Araçların periyodik bakımlarını, yedek lastik ve parça ihtiyaçlarını, trafik sigortası ve araç muayenesi gibi rutin yapılması gereken işleri, mevzuatı gereği bulundurması gereken evrakları ve malzemeleri, akaryakıt ve görev kâğıtlarını takip etmek, değerlendirmek ve zamanı geldiğinde yaptırmak veya gerekli işlemleri yapmak üzere bağlı olduğu şube müdürlüğüne yazılı bilgi vermek.
 • Birimlerden gelen istekler doğrultusunda görevlendirilecek araç ve personel planlamasını yapmak. Planlamayı yaparken uygun araç ve uygun personel seçimine (ehliyet, liyakat, arıza durumu vs.) dikkat etmek.
 • Emrinde bulunan taşıtların ve diğer malzemelerin en iyi şekilde kullanılmasını ve muhafazasını sağlamak, Araçlarda ve depolarında bulunan demirbaşlarda veya tüketim malzemelerinde meydana gelen hasarları değerlendirmek, personel hatasından kaynaklanan hasar, bakım ve onarım giderlerinin kusurları doğrultusunda ilgili personelden tahsil edilmesini sağlamak.
 • Geçiş ücretleri avanslarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Satın Alma Şube Müdürlüğü Tarafından

Sermaye Giderleri Servisi

 • Harcama kalemi ile ilgili ödenekleri takip etmek,ek ödenek isteme işlemlerini yürütmek ve aylık ödenek durumunu raporlayarak amirlerine bildirmek.
 • Harcama kalemi ile ilgili satın alma işlemlerini yürüterek gerekli ödeme evraklarını hazırlamak, ilgili birime göndermek ve arşivlemek.
 • Harcama kalemi ile ilgili yazışmaları yapmak, ilgili formları doldurmak ve mevzuatı gereği bilgi verilmesi veya izin alınması gereken yerlere bilgi vermek veya izin almak.

 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım ve Bakım Onarım Servisi

 • Harcama kalemi ile ilgili ödenekleri takip etmek, ek ödenek isteme işlemlerini yürütmek ve aylık ödenek durumunu raporlayarak amirlerine bildirmek.
 • Harcama kalemi ile ilgili satın alma işlemlerini yürüterek gerekli ödeme evraklarını hazırlamak, ilgili birime göndermek ve arşivlemek.
 • Harcama kalemi ile ilgili yazışmaları yapmak, ilgili formları doldurmak ve mevzuatı gereği bilgi verilmesi veya izin alınması gereken yerlere bilgi vermek veya izin almak.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Servisi

 • Harcama kalemi ile ilgili ödenekleri takip etmek,ek ödenek isteme işlemlerini yürütmek ve aylık ödenek durumunu raporlayarak amirlerine bildirmek.
 • Harcama kalemi ile ilgili satın alma işlemlerini yürüterek gerekli ödeme evraklarını hazırlamak, ilgili birime göndermek ve arşivlemek.
 • Harcama kalemi ile ilgili yazışmaları yapmak, ilgili formları doldurmak ve mevzuatı gereği bilgi verilmesi veya izin alınması gereken yerlere bilgi vermek veya izin almak.

Hizmet Alımları Servisi

 • Harcama kalemi ile ilgili ödenekleri takip etmek,ek ödenek isteme işlemlerini yürütmek ve aylık ödenek durumunu raporlayarak amirlerine bildirmek.
 • Harcama kalemi ile ilgili satın alma işlemlerini yürüterek gerekli ödeme evraklarını hazırlamak, ilgili birime göndermek ve arşivlemek.
 • Harcama kalemi ile ilgili yazışmaları yapmak, ilgili formları doldurmak ve mevzuatı gereği bilgi verilmesi veya izin alınması gereken yerlere bilgi vermek veya izin almak.

Proje Kapsamında İşçi Çalıştırma Servisi

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversitemiz ile Çalışma ve İş Kurumu arasında Toplum Yararına Program Projesi kapsamında gelen işçilerin iş ve işlemlerinin yerine getirmek.
 • Proje kapsamında ilgili birimlere irtibat kurmak, gerekli yazışmaları yapmak, dosyalamak ve arşivlemek.

Temsil Tören Alımları ve Kiralama İşlemleri Servisi

 • Harcama kalemi ile ilgili ödenekleri takip etmek,ek ödenek isteme işlemlerini yürütmek ve aylık ödenek durumunu raporlayarak amirlerine bildirmek.
 • Harcama kalemi ile ilgili satın alma işlemlerini yürüterek gerekli ödeme evraklarını hazırlamak, ilgili birime göndermek ve arşivlemek.
 • Harcama kalemi ile ilgili yazışmaları yapmak, ilgili formları doldurmak ve mevzuatı gereği bilgi verilmesi veya izin alınması gereken yerlere bilgi vermek veya izin almak.
 • Başkanlığımızca kiraya verilen müstecirlerin Elektrik ve Su ödemelerinin takibini yapmak
 • Başkanlığımızca kiraya verilecek yerlerin ilgili mevzuatları gereği kiraya verme işlemlerini yürütmek ve gerekli evrakları hazırlamak, dağıtımını sağlamak, dosyalamak ve arşivlemek.
 • Bankalarla yapılacak olan promosyon anlaşması için gerekli yazışmaları yapmak, dosyalamak ve arşivlemek. 

 Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü Tarafından

 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • Üniversitemiz diğer harcama birimlerindeki Taşınır Kayıt Kontrol yetkililerine yönetmelik ve Taşınır mal yazılım programı ile ilgili yardımcı olmak

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Üniversitemiz “Özel Bütçeli İdare” olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, 5436 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile değiştirilmiş (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 11’inci maddesinde üst yöneticilerin, 31 ve 32’nci maddelerinde harcama yetkisi ve yetkilisini 33’üncü maddesinde giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir.

Üniversitemizde gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, kanunlara ve düzenlemelere uygun olarak faaliyet gösterilmesi, her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak amacı ile düzenlemeler yapılmış ve gider işlemlerine ilişkin süreçler belirlenmiş olup, süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanarak uygulanması sağlanmıştır.

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler, ilgili birimlerimiz tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmekte, Harcama birimlerimizce mali karar ve işlemler; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından değerlendirilmektedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.